Zakázkový software - přehled významných projektů

 

Společnost Protea se od svého vzniku zabývá vývojem software na zakázku. Protea zajišťuje komplexní služby spojené s vývojem a nasazením aplikace v organizaci: analýzu potřeb, vývoj aplikace, zaškolení pracovníků, podporu při zavádění a provozování aplikace.
Naši programátoři pracují zejména v databázových systémech Oracle, mají bohaté zkušenosti s řadou programovacích jazyků a vývojových prostředí (C++, Java, SQL, PowerBuilder, ASP.NET, Lotus Notes, FoxPro, Access...).

ISO 9001

Přehled nejvýznamnějších projektů

Informační systém Radiační monitorovací sítě (IS RMS)

Informační systém vytvořený firmou Protea pro SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) obsahuje aplikace pro pořizování dat v místě jejich vzniku, přenos dat do centra, jejich uložení v centrální databázi Radiační monitorovací sítě a následnou prezentaci uživatelskými aplikacemi jednak ve formě tabulek, jednak ve formě mapových výstupů a grafů. Zpracovávají se data o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (radiace) a data o aktivitě naměřené ve složkách životního prostředí. Pořizování dat, která jsou průběžně vyhodnocována, je zcela automatizováno. Software automaticky zajistí informování registrovaných osob prostřednictvím mobilních telefonů a e-mailu v případě překročení limitů nebo technických problémů. Software přebírá data i od externích dodavatelů.

Informační systém Technické ochrany životního prostředí (IS TOŽP)

IS TOŽP vytvořený firmou Protea pro odběratele CENIA, česká informační agentura životního prostředí v rámci zakázky financované Evropskou unií (Transition facility) je nástrojem vyhodnocování účinnosti technické ochrany životního prostředí. Poskytuje uživateli integrované informace složkových informačních systémů TOŽP formou několika forem vyhledávání v obsahu a zpřístupnění souhrnných statistických výstupů. Systém automatizovaně přebírá data z dílčích informačních systémů, ukládá je do vlastního datového skladu a prezentuje uložená data prostřednictvím webové aplikace. Celý systém je navržen tak, aby začlenění nového zdroje dat neznamenalo úpravu konverzních aplikací, ale aby bylo možné pouze "namapovat" vstupní data na datový sklad.

Subdodávky software pro Deutsche Börse

Pracovníci firmy Protea se nepřetržitě od roku 1998 podílejí na vývoji software pro Deutsche Börse Systems, AG. Jde o řadu propojených systémů a jednotlivých aplikací zejména z oblasti zpracování informací o provedených obchodech (risk margining, risk management, clearing, market surveillance, ...). Pracovní výsledky pracovníků firmy Protea i ostatních českých programátorů přispěly k rozhodnutí představenstva Deutsche Börse Systems k přenesení části vývoje do Prahy (tento záměr byl realizován v roce 2007).

Dispečink integrované záchranné služby GfE-GEFAS®

Pracovníci firmy Protea spolupracují s firmami GFE CZ, s.r.o. a GFE GmbH a  na vývoji dispečerského systému určeného pro dispečinky záchranných služeb a hasičů. Software pokrývá kompletně potřeby dispečinků počínaje monitorováním zavolání klienta a konče vystavením faktury. K zajímavým komponentám software patří:

  • komunikace s řadou technických zařízení dispečinku (telefonní ústředny, alarmy, čidla, ...)

  • palubní počítače (software pro jednotlivé prostředky zapojené do systému a zajištění komunikace mezi nimi a dispečinkem)

  • optimalizace (návrh optimálního použití prostředků pro dispečery včetně software pro prezentaci návrhů na mapě, porovnání návrhů dispečera a programu aj.)

Agenda členské základny pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Firma Protea vytvořila software pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) registraci členů a žadatelů o členství. Software je instalován na centrálním pracovišti i na oblastních pracovištích ČKAIT. Software zajišťuje automatický přenos aktualizovaných dat mezi jednotlivými pracovišti. Poskytuje četné výstupy pro potřeby ČKAIT (od tisku složenek pro placení členských příspěvků po seznamy osob pro pojištění).

Některé další projekty

  • Software pro Odbor vládní agendy Úřadu vlády ČR

  • Software pro řízení dispečinku obsluhy lodí v přístavu (TMS Transport & Marine Service GmbH &Co. KG Hamburg)

  • Evidence abonentů MHD Karlovy Vary

  • Software provýpočet poplatků za obaly pro Unilever ČR

  • Software pro výpočty betonáže pro zakládání staveb

  • Software "Project Manager" pro organizaci vývoje SW